ตารางการทำงาน กพ-เม.ย 52

 

ตารางการทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๒

อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ว/ด/ป     โครงการ/งาน    ตำแหน่ง          หน่วยงาน        สถานที่

17/2/52                     คุมสอบ                                  อาจารย์ประจำ                         นิติศาสตร์                                1317

19/2/52                    คุมสอบ                                   อาจารย์ประจำ                         นิติศาสตร์                                1315

21/2/52                    คุมสอบ                                   อาจารย์ประจำ                         นิติศาสตร์                                1315

25/2/52                    คุมสอบ                                   อาจารย์ประจำ                         นิติศาสตร์                                1315

27/2/52                    ประชุมออกค่ายอาสาพัฒนา  ที่ปรึกษาชมรมกฎหมาย           ชมรมกฎหมาย/                       1304

28/2/52                    ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ       เลขาฯกรรมการ                      โรงเรียนสืบสานฯ                  วัดวชิรธรรมสาธิต

 

ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๒

 

ว/ด/ป     โครงการ/งาน     ตำแหน่ง         หน่วยงาน         สถานที่

1/3/52                       คุมสอบ                                   อาจารย์ประจำ                         นิติศาสตร์                                 1314

1-14/3/52 ———————-หยุดพักผ่อน——————–

15/3/52                    ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ                      รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ โรงเรียนสืบสานฯ   วัดวชิรธรรมสาธิต

17-18/3/52               สัมมนาวิชาการ(12.00-16.00)                 กรรมการโครงการ/                  ศูนย์วิจัยและตำรา  ไพร์เวซี่ รีสอร์ท ประจวบฯ

19/3/52                    ประชุมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนา   ที่ปรึกษาชมรมกฎหมาย            ชมรมกฎหมาย        ม.เกริก  1304

20-21/3/52               สำรวจสถานที่ทำโครงการฯ                    ที่ปรึกษาชมรมกฎหมาย          นิติศาสตร์                จันทบุรี

24/3/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

27/3/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

28/3/52                    ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ                      รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ โรงเรียนสืบสานฯ   วัดวชิรธรรมสาธิต

31/3/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๒

 

ว/ด/ป     โครงการ/งาน          ตำแหน่ง        หน่วยงาน     สถานที่

3/4/52                      สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

4-5/4/52                   ออกค่ายอาสาพัฒนา                               ที่ปรึกษาชมรมกฎหมาย          ชมรมกฎหมาย        จ.จันทบุรี

6/4/52                      นิติทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม                 อาจารย์ประจำคณะ                 นิติศาสตร์                จ.จันทบุรี

7/4/52                      สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

10/4/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

11-16/4/52               ———————————————————หยุดพักผ่อน—————————————————–

17/4/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

18/4/52                     ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ                      รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ โรงเรียนสืบสานฯ   วัดวชิรธรรมสาธิต

19/4/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

21/4/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

24/4/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

28/4/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

01/5/52                    สอน นบ.2601 (13.10-15.40)                 อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              ม.เกริก 1304

 

นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะติดต่อสามารถติดต่อผ่านทางมือถือครับ 085-059-5495หรือ ทางอีเมลล์ law_kru@hotmail.com

ถ้าต้องการขอเข้าพบสามารถพบได้ที่ ห้องคณะนิติศาสตร์ 5404 หรือ ห้องศูนย์วิจัย

 

ตารางการทำงาน

ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก

ว/ด/ป    โครงการ/งาน           ตำแหน่ง          หน่วยงาน    สถานที่
12/1/52                      สัมมนาประกันคุณภาพ                          ตัวแทนคณะ                            นิติศาสตร์                     ม.เกริก
13/1/52                      สอบนักศึกษา(12.00-16.00)                       อาจารย์ประจำวิชา                   นิติศาสตร์                ศูนย์วิจัยและตำรา
14/1/52                      ประชุมชมรมชาวเหนือ                           ที่ปรึกษาชมรม                        ชมรมชาวเหนือ       ม.เกริก
15/1/52                      สัมมนาวิชาการวิจัยฯ                             กองบรรณาธิการวารสาร       ศูนย์วิจัยและตำรา    พัทยา
16/1/52                      สอน นบ.2300 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์               1304
                                สอน นบ.2601 (15.40-18.10)                      อาจารย์ประวิชา                      นิติศาสตร์               1304
17/1/52                      สอน นบ.3101 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์               1316
18/1/52                      ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ                      เลขาฯกรรมการ                       โรงเรียนสืบสานฯ                  วัดวชิรธรรมสาธิต
19/1/52                      เปิดงานกีฬาสีภายใน ม.                         ที่ปรึกษาชมรมกฎหมาย          ชมรมกฎหมาย        ม.เกริก
20/1/52                      ประชุมชมรมชาวเหนือ                         ที่ปรึกษาชมรม                        ชมรมชาวเหนือ       ม.เกริก
22/1/52                      ดูงานนอกสถานที่                                ประธานโครงการฯ                 นิติศาสตร์              พิพิธภัณฑ์ศาล อัยการ     
                                                                                                                                                                                     และ  ราชทัณฑ์
23/1/52                      สอน นบ.2300 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1304
                                สอน นบ.2601 (15.40-18.10)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1304
24/1/52                      สอน นบ.3101 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1316
25/1/52                      โครงการไหว้ครู โรงเรียนสืบสาน         เลขาฯ กรรมการ                      โรงเรียนสืบสานฯ  วัดวชิรธรรมสาธิต
29/1/52                      สอน นบ.2300 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1304
สอน นบ.2601 (15.40-18.10)                      อาจารย์ประวิชา                      นิติศาสตร์              1304
30/1/52                      ประกวดฟ้อนเล็บ (12.00-17.00)               ที่ปรึกษาชมรม/                       ชมรมชาวเหนือ       ม.เกริก
                                ชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ        ที่ปรึกษาโครงการ
30/1/52                      ขันโตกร่มพฤกษ์5 (18.00-22.30)               ที่ปรึกษาชมรม/                       ชมรมชาวเหนือ       ม.เกริก
31/1/52                      สอน นบ.3101 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1316
01/2/52                      ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ                      เลขาฯกรรมการ                       โรงเรียนสืบสานฯ  วัดวชิรธรรมสาธิต
02/2/52                      ปิดงานกีฬาสีภายใน ม.                          ที่ปรึกษาชมรมกฎหมาย          ชมรมกฎหมาย/นิติฯม.เกริก
03/2/52                      สัมมนาวิชาการ (12.00-16.00)                   กรรมการโครงการ/                  ศูนย์วิจัยและตำรา   ม.เกริก
                                นำเสนองานวิจัยฯ                                                  กองบรรณาธิการวารสาร
04/2/52                      เปิดศาลจำลอง (09.00-12.00)                   กรรมการโครงการ/                  คณะนิติศาสตร์            ม.เกริก
(ห้องศาลจำลอง)
                                สัมมนาวิชาการ(12.00-16.00)                    ผู้รับผิดชอบโครงการ/         คณะนิติศาสตร์         ม.เกริก(2300)
06/2/52                      สอน นบ.2300 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1304
                                สอน นบ.2601 (15.40-18.10)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1304
07/2/52                      สอน นบ.3101 (09.00-12.00)                     อาจารย์ประวิชา                       นิติศาสตร์              1316
08/2/52                      ประชุมโรงเรียนสืบสานฯ                      เลขาฯกรรมการ                       โรงเรียนสืบสานฯ  วัดวชิรธรรมสาธิต

 

ผู้ที่ประสงค์จะติดต่ออาจารย์สามารถติดต่ออาจารย์ผ่านทางมือถือครับ 085-059-5495  หรือ ทางอีเมลล์

ถ้าต้องการขอเข้าพบสามารถพบได้ที่ ห้องคณะนิติศาสตนร์ 5404 หรือ ห้องศูนย์วิจัย ครับ
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ตารางการทำงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s